Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a learnz.hu weboldal használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A szolgáltató neve: [ONYX Partners Kft. Kft.] („Szolgáltató”)

A szolgáltató székhelye: [3700 Kazincbarcika, Kökény utca 8.]

A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [info@learnz.hu]

Telefonos elérhetőség: [+36-20/511-76-28]

Pénzforgalmi jelzőszáma: [11600006 – 00000000 -95140643]

Szolgáltatói webshop internetes elérhetősége: learnz.hu („Weboldal”)

Szolgáltatói mobiltelefonos applikáció: Learnz App („Applikáció”)

Hatálya: 2022. [január 01.]

Fogalommeghatározások:

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató szolgáltatását pénzfizetés ellenében igénybe veszi.

Fizetési szolgáltató: Google Play, Apple Pay, Stripe.

Megtekintési jog: a Felhasználó azon – ellenértéken szerzett – joga, amely szerint egy meghatározott időtartamban a Szolgáltató által – a Weboldalon vagy Applikációban – hozzáférhetővé tett videókat megtekintheti. E jog nem terjed ki az oktatóvideó többszörösítésre, továbbértékesítésre vagy harmadik személy(ek) részére történő megtekintési jog átadására/megosztására.

1. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

1.1. A vásárlás során a Vevő („Felhasználó”), amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait kívánja igénybe venni, köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit, amit a vásárlólapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása és – vásárlás – esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

1.2. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem jogosult igénybe venni a Szolgáltató szolgáltatásait.

1.3. A Szolgáltató fenntartja a jelen ÁSZF változtatásának jogát. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely módon változtatásra kerül, úgy Szolgáltató köteles erről Felhasználót a lehető legkorábban – a változtatást követő első, Weboldalra vagy Applikációba történő belépéskor – tájékoztatni.

2. A megvásárolható szolgáltatások köre

2.1. A Szolgáltató Weboldalán/Applikációjábanoktatóvideókhoz való megtekintési jog („Szolgáltatás”) megvásárlására van lehetőség. A hozzáférési jog különböző mértékű lehet, amely jogosíthat egy videócsomag megtekintésére, valamint a teljes videótár határozott időtartamú hozzáférési jogára is. Az elérhető oktatóvideók tartalmát és mennyiségét a Szolgáltató folyamatosan alakítja ki és növeli.

2.2. A meghatározott videócsomaghoz való hozzáférési jog a vásárlástól számított 24 hónapig, míg a teljes videótárhoz való hozzáférési jog a 12 hónapig érvényes. A teljes videótárhoz való hozzáférési jog évente megújítható.

2.3. Az oktatóvideók magyar hangúak, képminőségük Full HD (1920×1080), megtekintésükhöz – tekintet nélkül arra, hogy okos mobiltelefonról vagy személyi számítógépről kívánja a Felhasználó megtekinteni – internetes kapcsolat és internetes böngészőprogram szükséges, továbbá az eszköznek alkalmasnak kell lennie mozgókép és hang egyidejű lejátszására.

3. A Szolgáltatás megvásárlása

3.1. A Felhasználó bármely oktatóvideó előzetesének megtekintését, illetve a „Vásárlás” gombra kattintva, regisztrációval egyidejűleg tudja a Szolgáltatást megvásárolni.

3.2. A regisztráció során a Felhasználó köteles kiemelt figyelmet fordítani a valós adatok megadására. A Szolgáltató a megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, és amennyiben a Felhasználó a regisztráció során hamis vagy téves adatokat ad meg, úgy az ebből származó hátrány(ok)ért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget. A regisztráció során feltétlenül szükséges adatok körét a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

3.3. A Szolgáltatás megvásárlására mobiltelefonon a Fizetési szolgáltató (Google Play/Apple Pay/Stripe) által nyújtott fizetési lehetőségeken keresztül kerülhet sor, melyek keretében a Felhasználó kizárólag bankkártyával tud vásárolni. A Szolgáltató által feltüntetett árak magyar forintban értendők és bruttó árak, amelyek tartalmazzák a Magyarországon alkalmazandó általános forgalmi adót. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a közzétett díjak mellett további egyedi kedvezményes akciókat szervezzen a Weboldalon/Applikációban.

3.4. A Felhasználó regisztrációját követően a Szolgáltató elektronikus levél útján haladéktalanul értesíti a Felhasználót, hogy a Felhasználó regisztrációja megtörtént. A Felhasználó a Szolgáltató oldalán csak regisztrációt követően tud vásárolni, de a regisztráció nem jár automatikus vásárlási kötelezettséggel.

3.5. Amennyiben a fizetési szolgáltató a vásárlás megtörténtét és jóváírását a Szolgáltató részére jelzi, úgy a Szolgáltató a Felhasználó részére elektronikus levél útján jelzi a fizetés megtörténtét és egyúttal a Felhasználó részére engedélyezi a megvásárolt megtekintési jogot, azokkal a feltételekkel, amelyekkel a Felhasználó a Szolgáltatást megvásárolta.

4. A Szolgáltatás igénybevétele

4.1. Amennyiben a Felhasználó igénybe veszi a Szolgáltatást, a Szolgáltató és a Felhasználó között határozott idejű szerződés jön létre. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés annak típusa szerint egy vagy kétéves határozott időre szól.

4.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrált fiókját kizárólag egy és ugyanazon személy jogosult Felhasználóként használni. A Felhasználó köteles a regisztrált fiókját bizalmasan kezelni, azt harmadik személyek részére nem hozzáférhetővé tenni. A Felhasználó felel minden olyan tevékenységért, amely a fiókjának használatával kapcsolatos.

4.3. A határozott idejű szerződés Szolgáltató által akkor mondható fel, ha Szolgáltató tudomást szerez a Felhasználó jelen szabályzattal ellentétes vagy Szolgáltató jogát, jogos érdekét sértő bármely tevékenységéről.

5. A Felhasználó törvényes elállási és felmondási joga

5.1. A Felhasználót – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján – elállási és felmondási jog illeti meg a következő feltételek szerint.

5.2. Elállási jog: A Felhasználó a Szolgáltatás ellenértékének kifizetését követő 14 napig jogosult elállni a szerződéstől, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételét már megkezdte. A Felhasználó a Szolgáltatást akkor veszi igénybe, ha a Szolgáltatás kifizetését és a Szolgáltató visszajelzését követően a Weboldalra/Applikációba belép. Amikor a Felhasználó először lép be a Weboldalra/Applikációba, az elállási jogáról nyilatkoztatásra kerül. Amennyiben elállási jogával él, úgy a Weboldal/Applikáció a Felhasználót kilépteti és egyben a Szolgáltatót értesíti elállási jogának gyakorlásáról, ellenkező esetben a Felhasználó e jogának nemleges gyakorlása esetén azzal a továbbiakban nem élhet. E jog gyakorlása esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás teljes ellenértékét köteles – a Felhasználó elállásának kézbesítésétől számított 14 napon belül – visszautalni a Felhasználó részére.

5.3. Felmondási jog: A Felhasználó a Szolgáltatás ellenértékének kifizetését követő 14 napig jogosult felmondani a szerződést, még akkor is, ha a Szolgáltatás igénybevételét már megkezdte. E jog gyakorlása esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás részbeni ellenértékét köteles – a Felhasználó felmondásának kézbesítésétől számított 14 napon belül – visszautalni a Felhasználó részére.

5.4. A Szolgáltató az ellenérték arányos részét köteles visszatéríteni Felhasználó részére annak felmondása esetén.

5.5. A Felhasználó a fentiekben foglalt elállási és felmondási jogán felül, a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött szerződés létrejöttét követő 14 nap után felmondási jogát kizárólag azzal a feltétellel jogosult gyakorolni, hogy a Szolgáltató a megfizetett ellenérték arányos részét nem köteles visszatéríteni, Felhasználó arról lemond.

5.6. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (Szolgáltató)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

6. Felelősség korlátozása

6.1. A Szolgáltató Weboldalán történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az alábbiakban felsorolt, meghiúsulást eredményező okokra:

– bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást,

– bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,

– bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – különösen bármely adat elvesztése,

– bármely szoftver nem megfelelő működése

– bármely programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a hibásan feltüntetett árért, a hibásan feltüntetett áron való ajánlattételt a Szolgáltató nem fogadja el, amennyiben elfogadja, azt mindenféle jogos igény mellett sem köteles teljesíteni. Hibásnak tekinthető az ár, amikor egy termékkel kapcsolatban feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

6.4. A Szolgáltató által összeállított és a Weboldalon/Applikációban bármilyen formában közzétett tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.

6.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan digitális károkért, károkozókért, amelyek az internetes/online térben jelentenek kockázatot, különösen, de nem kizárólagosan adatvesztés, kimaradás, internetszolgáltató hozzáférhetetlensége vagy internetszolgáltatás akadozása. A Szolgáltató nem szűri a vírusokat és az ártalmas programokat, valamint a Felhasználó részére nem küld kéretlen levelet. A Felhasználó részére csak a kifejezett hozzájárulása alapján küld levelet, minden más Szolgáltatótól származó levelet a Felhasználónak szükséges fenntartásokkal kezelnie.

7. Panaszkezelés

7.1. Bármilyen a Szolgáltatás kapcsán felmerülő kérdés, panasz esetén az [info@learnz.hu] e-mail címen, a [+36-20/511-76-28] telefonszámon léphet a Felhasználó a Szolgáltatóval kapcsolatba. Írásos panasz esetén a Szolgáltató székhelyére ajánlottan vagy tértivevényesen feladott levélre tud garantáltan válaszolni.

7.2. A Szolgáltató a Felhasználó panaszára a kézbesítéstől számított 30 napon belül köteles válaszolni.

7.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Ennek hiányában, illetve emellett a Felhasználó fordulhat a következőkhöz:

  1. A Felhasználó lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Neve: Budapesti Békéltető Testület

Postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

A Békéltető Testületek országos listája:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

  1. Fogyasztóvédelmi ügyekben elsőfokon eljáró szervhez: illetékes Járási Hivatal

illetékesség meghatározása: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

bővebben a Hatósági panaszkezelésről: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535

  1. Európai Fogyasztói Központ online felülete (http://magyarefk.hu/)

7.4. A Felhasználó és Szolgáltató a jelen Szabályzattal kapcsolatban felmerülő, békés úton nem rendezett vitáit az illetékes magyar polgári bíróság előtt rendezik.

8. Záró rendelkezések

8.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

8.2. A Szolgáltató a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait, követeléseit és kötelezettségeit harmadik félre átruházni. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

8.3. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható, csak a Szolgáltató hozzájárulásával használható fel. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.